بارگذاری احکام حقوقی پرسنل شهرداری سال 1400

بارگذاری احکام حقوقی پرسنل شهرداری سال 1400


بارگذاری احکام حقوقی پرسنل شهرداری سال 1400

با توجه به صدور احکام جدید پرسنل شهرداری، آخرین اطلاعات مذکور در قسمت سرمایه انسانی سایت شفافیت شهرداری قرار گرفت.

 

 احکام حقوقی (برخط)

 

دانلود فایل احکام حقوقی ابتدای سال 1400