بارگذاری حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری سال 99

بارگذاری حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری سال 99


بارگذاری حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری سال 99

با توجه به صدور احکام جدید پرسنل شهرداری، آخرین اطلاعات مذکور در قسمت سرمایه انسانی سایت شفافیت شهرداری قرار گرفت.

 

دانلود فایل