سخن شهردار

سخن شهردار

 

واژه حکمرانی، برمفهوم پاسخگو بودن در دو حوزه سیاست گذاری و اجرا استوار است وحگمرانی خوب شهری براساس حرکت از مفهوم حکومت شهری به حکمرانی شهری به دنبال فراهم ساختن بستری مناسب برای مشارکت کلیه ذی نفعان در اداره و توسعه پایدار شهری می باشد.

 

به عبارت دیگر حکمرانی خوب شهری را می توان شیوه و فرایند اداره امور شهری با مشارکت و تعامل سازنده سه بخش دولتی، خصوصی و مدنی به منظور نیل به شهری با کیفیت زندگی بالا تعریف نمود.

 

از منظر سازمان ملل منشور حکمرانی شهری شامل اصول 9 گانه زیر است:

  1. مشارکت شهروندان: اثر گذاری نظر شهروندان بر تصمیم گیری های مسئولان
  2. حاکمیت قانون: وجود قوانین کارامد ورعایت آنان
  3. شفافیت: آگاهی مستمر شهروندان از تصمیم گیری ها و سهولت دسترسی به اطلاعات
  4. مسئولیت پذیری:پاسخگو بودن مسئولان در قبال شهروندان
  5. جهت گیری توافقی: ایجاد توافق در منافع مختلف حوزه های موثر بر توسعه شهر
  6. عدالت: ایجاد فرصت های مناسب برای ارتقای کیفیت زندگی همه شهروندان
  7. کارایی و اثربخشی: استفاده مناسب از منابع موجود برای تامین نیازهای شهروندان
  8. پاسخگویی: همسویی اقدامات مسئولین با خواسته های شهروندان
  9. بینش راهبردی: توسعه شهر مبتنی بر نگاه به آینده و تمرکز بر مزیت ها

 

با نگاهی بر اصول فوق به عنوان منشور حکمرانی خوب شهری می توان دریافت که اصل شفافیت با تعریف بیان شده اصلی راهبردی برای حرکت پایدار و قابل ارتقا در حوزه حکمرانی خوب شهری است. چرا که اگر شهروندان بطور نظام مند و مستمر در جریان تصمیم گیری ها و اطلاعات شهری نباشند، نگرش آنها یا ارتقا نیافته و مشارکت آنها شکلی ظاهری و نامتوازن می گیرد و سایر اصول مخصوصا مسئولیت پذیری و پاسخگویی به خوبی اجرا نخواهد شد.