ضمانت حرکت در مسیر حکمرانی خوب شهری، سرمایه گذاری بر اصل شفافیت است

ضمانت حرکت در مسیر حکمرانی خوب شهری، سرمایه گذاری بر اصل شفافیت است


ضمانت حرکت در مسیر حکمرانی خوب شهری، سرمایه گذاری بر اصل شفافیت است

.

در عصر فناوری اطلاعات شفافیت بدون مشارکت شهروندان و افکار عمومی امکان پذیر نیست از این رو ایجاد یک بستر شفاف برای هر محیطی که می خواهد رشد کند امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. استقبال از شفافیت کاری نه تنها به شهروندان کمک میکند در فعالیت های مشارکت مستمر و بهینه داشته باشند بلکه این اطمینان را به وجود می آورد که تیم مدیریت شهری تصمیمات درست و متعادلی را اتخاذ می نماید. هیچ دستور العملی خاصی در این خصوص وجود ندارد اما متعهد شدن به اجرای شفافیت و برداشتن گام های کوچک می تواند در جلب توجه شهروندان اثر گذار باشد.

با توجه به مشارکت شهروندان موضوع حقوق شهروندی اهمیت ویژه ای پیدا میکند لذا  ارتباط مستقیمی بین شهر، شهروندان و شهرداری وجود دارد و این شهرداری است که نقش قابل توجه و گام های تاثیر گذاری را در تحقق این امربر می دارد.