بارگذاری احکام حقوقی پرسنل شهرداری سال 99

بارگذاری احکام حقوقی پرسنل شهرداری سال 99


بارگذاری احکام حقوقی پرسنل شهرداری سال 99

با توجه به صدور احکام جدید پرسنل شهرداری، آخرین اطلاعات مذکور در قسمت سرمایه انسانی سایت شفافیت شهرداری قرار گرفت.

 

دانلود فایل احکام حقوقی ابتدای سال 1399