سامانه اطلاع رسانی و شفافیت شهرداری یزد افتتاح شد

سامانه اطلاع رسانی و شفافیت شهرداری یزد افتتاح شد